นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจความถูกต้องของสินค้า
ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือถูกต้องตามรายละเอียดที่ได้สั่งซื้อไว้หรือไม่
หากลูกค้าพบว่ามีความผิดปกติ หรือสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า)

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

สามารถเปลี่ยน/คืนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดในรายการการสั่งซื้อ
  • สินค้า ชำรุด เสียหาย จากการผลิต หรือการขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

หากสินค้าที่ส่งคืนเข้าเงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้นัดหมายวันเวลาในการเข้ารับคืนสินค้า ภายใน 30 วัน หลังจากที่ตกลงคืนสินค้า
โดยผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในสภาพเดียวกับที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า และไม่ต้องการสินค้าใหม่
ลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้ 100% ตามเงื่อนไขที่สามารถขอคืนได้ในหัวข้อนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

ส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างมาให้เราได้ที่อีเมล tumhaingai@gmail.com

เอกสารในการขอคืนเงิน

  • ใบเสร็จการชำระเงิน หรือ หลักฐานในการชำระเงิน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนตามช่องทางเดิมที่ลูกค้าได้ชำระมา
  • เงินจะถูกโอนคืนภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เอกสารครบถ้วน และถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้